MsHz Jelšava

Štatistika

Vyhľadávač

 

 

Prevencia

Požiarnotechnické zabezpečenie objektu - bytu - domu



Hasiaci prístroj:
 • hasiaci prístroj je vhodné mať umiestnený v kuchyni, garáži a dielni
 • nakupujte univerzálne práškové hasiace prístroje určené na všetky druhy požiarov
 • naučte sa používať hasiaci prístroj ešte pred tým, ako ho budete musieť použiť
 • pri novostavbách a pri rekonštrukciách stavieb, inštalujte vnútorný vodovod alebo ventil na pripojenie požiarnej hadice
 • dym / splodiny horenia/ sú pri požiaroch nebezpečné pre vaše zdravie; inštalujte aspoň jednoduché zariadenie na detekciu dymu / dymové senzori/ a umiestnite do garáže, kuchyne a aspoň najvyššieho miesta domu;

ÚNIKOVÝ PLÁN

Ako v iných prípadoch aj tu sa oplatí byť vopred pripravený
 • podľa dispozície domu si pripravte plán pre únik v prípade ohrozenia požiarom
 • spite v izbách so zatvorenými dverami; v prípade požiaru bránia dvere vnikaniu tepla a dymu do izieb
 • pri úniku z objektu si najskôr overte, či nie sú dvere na únikovej ceste na dotyk horúce, ak áno, neotvárajte ich a uniknite do bezpečia inými dverami alebo oknom
 • dohodnite sa na mieste zhromaždenia všetkých členov rodiny mimo objekt
 • zostaňte spoločne mimo dosah požiaru, volajte Hasičský záchranný zbor č. tel. 112 alebo 150 z bezpečného miesta, overte si, že sa do objektu zasiahnutého požiarom nikto nevrátil
 • kontrolujte, či sú únikové cesty a schodiská voľné (bez horľavých materiálov a prekážok ktoré by bránili úniku z priestorov)
 • odstráňte všetky zbytočné veci z pivníc, garáží, záchodov a povalových priestorov, pomôžete tak znížiť intenzitu a rýchlosť šírenia požiaru.
Elektrické zariadenia
 • pokiaľ je to možné, nepoužívajte predlžovacie káble; vždy skontrolujte, či predlžovacie káble nie sú poodierané alebo opotrebované; neukladajte predlžovacie káble pod podložky, neobtáčajte ich okolo klincov a háčikov
 • nepreťažujte zásuvky - zvýšeným odberom el.energie
 • pravidelne kontrolujte, či nie sú uvoľnené vodiče, príslušenstvo osvetlenia, a pod.
 • zabezpečte dostatočný priestor okolo televíznych prijímačov, rádií, silných svietidiel a ostatných elektrických spotrebičov tak, aby ste zabránili ich prehriatiu
 • ak Vám často vypadávajú ističe, okamžite znížte množstvo spotrebičov zapojených v sieti
 • uistite sa, že pre všetky elektrické spotrebiče máte k dispozícii prehlásenia o zhode (zodpovedajú platným predpisom)
 • v mnohých starších domoch nie je kapacita elektroinštalácie dostatočná pre používanie dnešných moderných zariadení, preťažená elektroinštalácia môže byť príčinou požiaru; strážte nasledujúce skutočnosti signalizujúce možné preťaženie: mdlé osvetlenie zo svietidiel pri chode ostatných elektrických spotrebičov, zmenšený televízny obraz, pomalé výhrevné spotrebiče, časté vypadávanie ističov; zavolajte kvalifikovaného elektrikára, ktorý Vám zaistí odbornú pomoc.

KUCHYNE
 • je múdre umiestniť v blízkosti kuchyne hasiaci prístroj, najlepšie pri sporáku smerom k východu z kuchyne
 • nikdy nelejte na horiaci tuk alebo olej vodu; vypnite sporák a zakryte hrniec pokrievkou alebo zatvorte dvierka rúry
 • umiestňujte hrnce a pánvice na sporáku najskôr na zadné pozície; vždy dávajte v kuchyni pozor na malé deti
 • neskladujte veci nad sporákom, mohli by byť príčinou požiaru
 • udržujte kuchynské zariadenia v čistote a v riadnom stave, vypínajte ich zo zásuvky vždy po ukončení práce
 • nepreťažujte kuchynské zásuvky; nepoužívajte spotrebiče a zariadenia s poodieranými a inak poškodenými vodičmi
 • pri varení používajte priliehavý odev, znižuje riziká pri varení;
platňa elektrického sporáku dosahuje teplotu 800 ˚C , teplota plameňa zemného plynu je cez 1000 ˚C.
 • Utierka alebo "chňapka" môže vzplanúť pri teplote 400 ˚C, rovnako tak aj Váš župan, zástera alebo uvoľnený rukáv
 • čistite pravidelne sporák a odsávač pár (digestor); utierajte rozliaty tuk a olej hneď, ako povrch sporáku vychladne.


DETI

Jedna štvrtina detských úmrtí pri požiaroch je spôsobená požiarmi založenými deťmi

 • zápalky a zapaľovače udržujte mimo dosah detí
 • nikdy neopúšťajte deti pri ohni, ohrievačoch vzduchu, alebo iných zariadeniach produkujúcich teplo
 • deti sú na oheň prirodzene zvedavé, preto na nich dávajte pozor; ak sa však dieťa s ohňom opakovane hrá, alebo sa zdá byť ohňom fascinované, potom radšej vyhľadajte profesionálnu pomoc
 • uistite sa, že deti vedia, ako môžu z každej miestnosti utiecť.


BENZÍN A OSTATNÉ HORĽAVÉ KVAPALINY

 • horľavé kvapaliny by mali byť skladované iba v schválených bezpečných nádobách mimo objekt
 • v samostatnej garáži je predpismi povolené skladovať v nerozbitných obaloch pre osobné vozidlo max. 40 l kvapalného paliva a 10 l ostatných horľavých kvapalín všetkých tried nebezpečnosti
 • benzín určený pre kosačku na trávu, traktorček alebo iné stroje a zariadenia uchovávajte mimo uzatvorené priestory a zdroje iskier a ohňa zapínajte stroj najmenej 3 m od miesta, kde ste plnili nádrž
 • neplňte nádrž pokiaľ je stroj ešte horúci
 • nikdy neupratujte a nečistite veľkú plochu benzínom alebo inými horľavými kvapalinami.
FAJČENIE

Ak naozaj veríte, že ste imúnny voči všetkým civilizačným chorobám, tak si aspoň dávajte pozor na poškodenie zdravia, alebo ohrozenie života spôsobené následkom požiaru

 • nikdy nefajčite v posteli
 • nefajčite, pokiaľ popíjate alkohol, alebo ste veľmi unavený
 • používajte veľké a hlboké popolníky a často ich vysypávajte
 • nikdy nevysypávajte popolník do odpadkov bez zvlhčenia nedopalkov a popola.
KOZUBY

 • používajte kozubové zásteny, zabránite iskrám voľne odletovať
 • neskladujte v blízkosti kozubu noviny, zápalky a iné horľavé látky, alebo pred kozub umiestnite nehorľavú zábranu
 • zabezpečte vykonávanie prehliadok a čistenia komínov odborne spôsobilými osobami pred každou vykurovacou sezónou
 • inštalujte lapače iskier, zabránite tak požiaru strechy.
KOTLE / VYKUROVACIE TELESÁ
Nevhodne používané, môžu byť najnebezpečnejším zariadením vo Vašom dome
 • inštalujte a používajte vykurovacie zariadenia v súlade s platnými predpismi; zabezpečte vykonávanie prehliadok kotlov pred každou vykurovacou sezónou
 • neskladujte noviny, textílie a iné horľavé látky v blízkosti kotlov, ohrievačov vody, vykurovacích telies
 • nenechávajte zapnuté ohrievače vzduchu, pokiaľ nie ste v miestnosti
 • dodržujte bezpečnú vzdialenosť horľavých materiálov od ohrievačov vzduchu a iných zdrojov tepla (bezpečné vzdialenosti sú uvedené v návode na obsluhu zariadenia)
 • nepoužívajte pri ohrievačoch vzduchu predlžovacie káble, môže dôjsť k ich roztaveniu a následnému požiaru
 • ak máte plynový kozub, zapálte najskôr zápalku a potom zapnite plyn
 • nikdy nepoužívajte plynovú rúru na vykurovanie miestností; neohrozuje Vás len oheň, ale aj vyčerpanie kyslíka v miestnosti.

 
All right reserved/Všetke práva vyhradené vyrobil Toma$.